Upprätta ett GRATIS konto på TRENDSALES här
- och få 14 dagars gratis VIP-medlemskap!

Villkor för privat medlemskonto


I början av detta dokument följer en förkortad version av de allmänna regler och villkor som gäller för användning av Trendsales för dig som privatmedlem. Den fullständiga versionen hittar du nederst i dokumentet - det är också denna du godkänner i samband med att du upprättar ditt medlemskonto.

Om du har frågor eller invändningar är du alltid välkommen att kontakta oss via Support.

Några punkter från medlemsvillkoren som är värda att uppmärksamma är följande:

 • Du ska ha fyllt 15 år för att använda Trendsales
 • När du upprättar ditt medlemskonto på Trendsales ska du registrera dig med dina riktiga upplysningar (namn, adress, telefonnummer, mail, födselsedata mm.)
 • Ditt medlemskonto på Trendsales är strikt personligt och får inte lånas ut eller delas med andra
 • Du får endast upprätta ett medlemskonto på Trendsales
 • Handlar mellan privatmedlemmar på Trendsales är som utgångspunkt civilköp (som är motsatsen till konsumentköp där en privatperson köper en vara eller tjänst av en så kallad företagssäljare). Detta betyder bland annat att köparen i sådana civilköp som regel inte har 14 dagars returrätt
 • Köper du som privatmedlem en vara eller en tjänst av en företagsmedlem har du rätt till 14 dagars ångerrätt
 • Du ska vara uppmärksam på att du som privatmedlem kan anses handla som led i din verksamhet och därmed bli betraktad som företagssäljare enligt købeloven ('köplagen'), jfr. § 4a, st. 1. Skulle du - oavsett din status som privatmedlem - betraktas som företagssäljare gäller dansk lagstiftnings allmäna regler, inklusive reglerna i forbrugeraftaleloven ('konsumentavtalslagen'), om köparens 14 dagars ångerrätt
 • Trendsales kan alltid spärra eller avsluta en medlems konto som har eller förefaller oss ha brutit mot bestämmelserna i medlemsvillkoren
 • De varor som finns tillgängliga via privata säljare sätts till försäljning av medlemmar på Trendsales via annonser. Trendsales är därmed inte en part i privata handlar då Trendsales enbart ställer de tekniska hjälpmedlen som behövs för att genomföra sådana handlar till förfogande. Trendsales har därför inte något ansvar i samband med privata handlar
 • Bud som ges på annonser är juridiskt bindande och du är därmed skyldig att köpa och betala en vara om säljaren accepterat ditt bud
 • Du måste se till så att de varor du lagt upp för försäljning via annonser på Trendsales inte strider mot lagstiftningen eller Trendsales allmänna regler. Likaså får du som köpare inte försöka köpa olagliga varor eller uppmuntra andra till att sälja olagliga varor. Vidare har du en skyldighet att endast sälja varor som du har rätt att förfoga över samt överföra
 • I ärenden gällande avsaknad av försändelse ska du som privatsäljare ha dokumentation på att varan skickats. Skickas varan oförsäkrad är ett inlämninsbevis tillräcklig dokumentation. Ett kvitto från posten betraktas inte som giltig dokumentation på att varan skickats.
 • Det åligger dig som medlem på Trendsales att rapportera in din skattepliktiga inkomst till Skatteverket och Trendsales kan inte hållas ansvarig för detta. Överstiger din årliga omsättning 50 000 kr ska detta rapporteras till Skatteverket. Läs mer på Skatteverket här.
 • De generella reglerna och villkoren har utformats enligt dansk lag. Såväl medlemmar som Trendsales lyder naturligtvis under dansk lags allmänna regler
I början av detta dokument följer en förkortad version av de allmänna villkor och regler som gäller för användning av Trendsales för dig som företagsmedlem. Den fullständiga versionen hittar du nederst i dokumentet - det är också denna du godkänner i samband med att du upprättar ditt medlemskonto.

1. Nuvarande avtal

1.1 Syfte
Detta avtal är ett juridiskt dokument som beskriver dina och Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "oss") rättigheter och skyldigheter i samband med de tjänster som Trendsales erbjuder via www.trendsales.se. Avtalet reglerer vidare vissa aspekter av handlar som gjorts mellan dig och andra medlemmar på Trendsales (privata handlar).

1.2. Avtalets verkan
När du registrerar dig till Trendsales tjänster förklarar du dig införstådd med villkoren i detta avtal och du bekräftar dessutom att du är införstådd med avtalsvillkoren varje gång du använder dig av Trendsales tjänster. Din markering i fältet "Jag har läst och accepterar villkoren" anses därmed utgöra ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Trendsales.

1.3. Ändringar i detta avtal
Trendsales förbehåller sig rätten att när som helst ändra i detta avtal samt att sätta nya versioner av Trendsales i kraft. Likaså förbehåller Trendsales sig rätten att ändra i detta avtal till följd av ändringar i den lagstiftning som är gällande för de avtal som ingås från denna medlemsprofil.

Meddelande om ändring får du via den mailadress du registrerat dig med hos Trendsales.

Du kan välja att säga upp ditt medlemskap hos Trendsales om du inte önskar vara bunden av de nya villkoren. Önskar du inte vara bunden har du en 14-dagars frist till att säga upp ditt medlemskap löpande från den dag meddelandet om ändring kommer fram till dig. Från den dag då den nya versionen träder i kraft måste du då sluta använda Trendsales tjänster.

Efter att denna 14-dagars frist gått ut kommer ändringarna att göras tillgängliga på www.trendsales.se och härmed träda i kraft. Ikraftträdelse sker då och är gällande för alla handlar och aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales tjänster samt för din relation till Trendsales.

1.4 Avtalets varaktighet
Detta avtal gäller tills en ny version ersätter det.2. Registrering

2.1 Registrering av medlemsupplysningar
Som medlem på Trendsales är du skyldig att upprätta dig med dina riktiga upplysningar såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, födelsedata samt alla ytterligare upplysningar du blir bedd om. Kom ihåg att din mailadress används till all kommunikation mellan dig och Trendsales. Du garanterar därmed riktigheten för samtliga upplysningar som anges.

Ditt profil hos Trendsales är strikt personligt och får inte lånas ut till andra. Även ditt lösenord är personligt och får inte ges vidare. Lösenordet är därför krypterat hos oss så att det alltid endast är du som är bekant med detta. I samma utsträckning är det otillåtet att låna eller på annat sätt skaffa sig tillgång till andras profiln.

Det är inte heller tillåtet att upprätta mer än ett profil per person utan föregående avtal med Trendsales.

2.2 Verifiering av medlemsupplysningar
Det är frivilligt att verifiera sina upplysningar hos Folkregistret men när detta har gjorts visas en 'verifieringsstämpel' på din offentligt tillgängliga medlemsprofil, vilket ökar din trovärdighet i samband med privata handlar samt bidrar till förebyggande av fusk på Trendsales. Genom att göra en verifiering hos Folkregistret godkänner du att Trendsales får göra en registerkontroll hos Folkregistret med syfte att verifiera dina upplysningar (se även punkt 3.3). När verifieringen är gjord fastslås de av dig angivna upplysningarna och kan sedan endast ändras med en ny verifiering i Folkregistret.

Görs verifiering i Folkregistret är det uteslutande tillåtet att använda sitt eget personnummer för syftet.

Trendsales kan dock alltid kräva att få kopior på identitetspapper inskickade så att en manuell verifiering kan göras om det anses nödvändigt och/eller om vi har misstankar om otillåten aktivitet eller aktivitet som strider mot Trendsales regler i övrigt eller innehållet i detta avtal. Likaså förbehåller vi oss rätten att kräva manuell verifiering av utländska profiln. Detta krav bidrar till en högre handelssäkerhet på Trendsales.

2.3 Registrering av medlemstyp
På Trendsales kan du välja att registrera dig som antingen privat- eller företagsmedlem.

Företagsmedlemmar lyder, när varuförsäljning görs, automatiskt under de relevanta bestämmelserna i köplagen och konsumentavtalslagen, här även skyldigeheten att erbjuda köpare 14 dagars ångerrätt då företagsmedlemmar handlar som led i deras verksamhet, jfr. köplagens § 4a, st. 1. Däremot lyder privatmedlemmar, som uteslutande säljer begagnade varor, som utgångspunkt inte under samma regler då privatmedlemmar oftast handlar för privat bruk.

Dock ska du som privatmedlem vara uppmärksam på att du kan anses handla som led i din verksamhet och därmed betraktas som företagssäljare enligt köplagen. Betraktas du - oavsett din status som privatmedlem - som företagssäljare gäller dansk lagstiftnings allmänna regler, inklusive reglerna i konsumentavtalslagen om köpares 14 dagars ångerrätt.

Trendsales förbehåller sig rätten att ändra din status från privat- till företagsmedlem. Du kan vidare alltid själv kontakta Trendsales Support om du önskar få ditt konto konverterat till företag.

2.4 När betraktas man som företagssäljare?
I bedömningen om en medlem som registrerats som privatmedlem ska betraktas som företagssäljare enligt köplagen läggs det bl.a. vikt på följande moment:

1) Medlemmen är org-nr registrerad men har inte angett detta på Trendsales
2) Medlemmen har en hemsida från vilken samma saker som på Trendsales säljs
3) Medlemmen beställer hem många nya varor för vidareförsäljning
4) Medlemmen har riktigt många handlar på Trendsales med samma typ av eller liknande varor

2.5 Krav om VIP-medlemskap
Säljer du varor från egen design/butik/lager/produktion/servicetjänster eller liknande vidare på Trendsales är det ett krav att du uppgraderar din medlemsstatus till VIP. Ditt VIP-medlemskap ska vara giltigt så länge du säljer denna typ av varor.

2.6 Uppdatering
Du ansvarar som medlem på Trendsales för att de upplysningar som framgår på din medlemsprofil alltid är helt riktiga och giltiga. Du kan uppdatera dina upplysningar via menyn Mitt konto / Profil.

2.7 Kontraktet
För att kunna registrera dig till Trendsales tjänster måste du under alla omständigheter vara i stånd till att ingå kontrakt med de varor och tjänster du eventuellt vill bjuda på eller sälja. Är du över 15 år gammal har du rätt att disponera över egna medel och du kan således använda Trendsales på samma sätt som andra medlemmar.

2.8 Stängning av profilt
Du kan alltid begära en stängning av ditt profil genom att kontakta Trendsales Support. Har du, innan begäran om stängningen görs, genomfört en eller flera handlar via TSpay de senaste 30 dagarna, förbehåller vi oss dock rätten till att skjuta upp stängningen tills de 30 dagarna gått ut.

Begäran om stängning kan under alla omständigheter först uppfyllas när samtliga avvaktande supportärenden på ditt profil har avslutats.

Vill du stänga din Trendsalesprofil är det upp till dig som medlem att ta ut innestående belopp samt att stänga dina aktiva annonser.

Har du information eller misstankar om att andra har tillgång till ditt profil, oavsett på vilket sätt denne har skaffat sig tillgång, är du skyldig att rapportera detta till Trendsales Support. Trendsales förbehåller sig, vid dessa tillfällen, rätten att spärra profilt i fråga.

Trendsales förbehåller sig rätten att alltid stänga ditt profil om du handlat i strid med nurvarande avtal, Trendsales regler i övrigt eller gällande dansk lag. Om vi väljer att stänga ditt profil enligt någon av dessa grunder är det inte möjligt att få rabattkort, klipp använda på aktiva annonser eller köpt VIP-medlemskap tillbakabetalat.

3. Persondata

3.1 Informationsansvarig
Informationsansvarig är Trendsales ApS, Langebrogade 6E, 1411 København K, CVR-nr (org.-nr.): 2798 4169.

3.2 Servers
Samtliga servers som används för att lagra dina personliga upplysningar förvaras i säkra lokaler.

3.3 Personliga upplysningar
När du registrerar dig som medlem på Trendsales registreras de upplysningar du anger vid upprättandet och vid senare uppdatering av oss.

Du kan själv välja om du vill att ditt riktiga namn, som det är registrerat hos Trendsales, ska framgå på din offentliga medlemsprofil.

För att undgå bedrägeri registrerar vi medlemmarnas IP-adresser. IP-adressen kan också användas i samband med en eventuell polisanmälan.

Väljer du att verifiera dina upplysningar via Folkregistret, jfr. punkt 2.2, där du ombes ange ditt personnummer, registreras personnummret inte i Trendsales databas. Du godkänner alltså endast att Trendsales får göra en registerkontroll i Folkregistret med syfte att verifiera dina upplysningar.

I samband med pengatransaktioner via TrendsalesKontot, jfr. vidare punkt 8, används och registreras en rad specifika upplysningar. Vid insättningar med betalkort på TrendsalesKontot ska du upplysa kortinnehavarens namn, korttyp och kortnummer. I samband med detta registreras kortinnehavarens namn samt korttyp i vår databas. Notera att vi inte lagrar kortnummer. Vid insättningar via Internetbank ska du upplysa namn på bankkontoinnehavaren - detta registreras i vår databas. Vid uttag från TrendsalesKontot till ditt bankkonto ska du upplysa kontoinnehavarens namn. Detta ska vara identiskt med det namn ditt profil har upprättats med då det uteslutande är tillåtet att överföra till sitt eget bankkonto. Dessutom ska du upplysa bankens namn samt clearing- och kontonummer. Både kontoinnehavarens och bankens namn samt clearing- och kontonummer registreras hos oss.

3.4 Behandling av personliga upplysningar
Trendsales använder dina personliga upplysningar när du logger in på ditt profil hos Trendsales. Trendsales behandlar dina upplysningar när du sätter in eller tar ut pengar från ditt TrendsalesKonto och när du köper tjänster på Trendsales, inklusive när du handlar med andra medlemmar via TSpay, jfr. nedan punkt 3.5.

Trendsales använder vidare vissa upplysningar till statistiska beräkningar. Det är i dessa fall inte möjligt att härleda upplysningarna till identifierbara personer.

Trendsales lagrar dina personliga upplysningar så länge det är nödvändigt för att Trendsales ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot dig samt sina skyldigheter enligt gällande lag. Vid en medlems begäran om radering av profil arkiveras medlemmens personliga upplysningar 3 månader senare, detta enligt arkivlagens bestämmelser. Om medlemmen som begär att få sitt profil raderat har olösta supportärenden börjar fristen för arkivering först gälla då det sista supportärendet avslutats.

3.5 Utlämning av information
Trendsales lämnar under inga omständigheter ut dina upplysningar till tredjepart såvida du inte gett ett personligt medgivande. Trendsales kan dock lämna ut upplysningar om detta påtvingats enligt lag eller som svar på giltig begäran från en brottsbekämpande eller offentlig myndighet, inklusive om giltigt domstolsbeslut finns.

När du handlar via TSpay godkänner du automatiskt att namn, adress, postnummer, ort och telefonnummer utväxlas mellan köpare och säljare.

3.6 Medlemssekretess
Du accepterar att inte använda andra medlemmars upplysningar, tillgängliga från Trendsales tjänster eller som du fått från Trendsales eller en andra medlemmar, till annat utöver att ingå och avsluta handlar.

3.7 Cookies
För att optimera Trendsales används cookies. Cookies är information som lagras på din dator och skickas till Trendsales varje gång du besöker sidan. Här lagras några av dina tidigare val på sidan och därmed blir din upplevelse av Trendsales mer personlig. Du kan alltid själv radera dina cookies via inställningarna i din browser, dock raderas dina inställningar då.

4. Annonser

4.1 Laglighet
Du ska vara uppmärksam på att innehållet på alla annonser, oavsett om det gäller själva varan, varubeskrivningen eller all aktivitet och kommunikation som görs i samband med privata handlar, ska vara i överensstämmelse med såväl dansk lag som Trendsales regler i övrigt. Se mer nedan under punkt 13.3.

4.2 Bilder
När du lägger till bilder till dina annonser på Trendsales går du i god för att dessa bilder är dina egna och därmed inte kränker andras rättigheter.

Vidare accepterar du att Trendsales har rätt att använda bilderna i andra kommersiella sammanhang, inklusive till användning i Trendsales nyhetsbrev. Trendsales använder inte bilder som eventuellt lagts till på din medlemsprofil.

4.3 Länkar och hänvisningar till andra hemsidor
Det är inte tillåtet att länka eller hänvisa till egna eller andras hemsidor i annonser upprättade på Trendsales. Dock är det tillåtet om det handlar om en reklamannons som det köpts en Topp-Placering till eller om en tillåtelse till att länka köpts till (infolänk). På samma sätt är det otillåtet att länka eller hänvisa i medlemsbeskrivningen på din medlemsprofil. Vill du ingå avtal om bannerreklam på Trendsales kontakta info@conceptcph.dk.

4.4 Stängning av annonser
Trendsales undersöker inte på förhand de varer eller tjänster som är tillgängliga via upprättade annonser. Trendsales förbehåller sig dock rätten att stänga en annons eller flytta denna till en annan kategori än den som annonsen upprättats under. Stängs en annons för att denna värderas strida mot gällande lag eller Trendsales regler i övrigt tillbakabetalas inte köpt VIP-medlemskap och/eller använda klipp för diverse köpta markeringar.

4.5 Lagring av annonser
Vi lagrar både öppna och stängda annonser i vår databas om Trendsales vid någon tidpunkt, till följd av lag eller som svar på en giltig begäran från en brottsbekämpande eller offentlig myndighet, tvingas att lämna ut information om dessa (se mer under punkt 3.5). Trendsales är inte ansvarig när annonser kommer upp vid sökning via sökmaskiner på Internet.

4.6 Varning om bedrägeri
Du kan via Trendsales Support rapportera in privata handlar som ser ut att kränka rättsmässiga immateriella rättigheter, gällande lag eller Trendsales regler i övrigt.

4.7 Reklam på andra brukares annonser
Det är inte tillåtet at reklamera för försäljning av egna varor på andra brukares annonser eller hänvisa till att en vara kan köpas billigare någon annanstans utom i den berörda annonsen. Detta vill orsaka en varning från Trendsales och radering av kommentaren. Flera varningar kan i värsta tillfällen orsaka karantän eller utvisning från Trendsales.

5. Reklam mm.

5.1 Nyhetsbrev
Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

 

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

6. Ansvar och allmänna villkor

6.1 Immateriella rättigheter
Du bekräftar att alla upphosvrättigheter, varumärken och andra immateriella rättigheter till och rörande Trendsales tjänster ägs av Trendsales ApS. Du får inte bryta mot dessa immateriella rättigheter eller Trendsales tjänster utom i den utsträckning som krävs för att kunna utföra en handel på det sätt det förutsätts i detta avtal.

6.2 Varningar och karantän
Trendsales Support kan ge varningar och - vid flera överträdelser - karantän om det handlas i strid med detta avtal eller Trendsales regler i allmänhet.

6.3 Missbruk av Trendsales tjänster
Trendsales förbehåller sig rätten att stänga eller avsluta en medlems konto om denne har eller förefaller oss ha överträtt bestämmelserna i detta avtal, härunder att ha lämnat falsk registreringsinformation, annat missbruk av Trendsales tjänster eller om Trendsales bedömer medlemmen som oönskad, vidare förbehåller Trendsales sig rätten att stänga eller avsluta noteringar och handlar förbundna med sådana konton. Personer vars konto har stängts eller avslutats får inte registrera sig till Trendsales tjänster igen utan medgivande.

Om vi väljer att stänga ett medlemskonto med grund i något av ovan nämnda sker detta utan tillbakabetalning av köpt VIP-medlemskap och/eller använda klipp för eventuellt tillköpta markeringar.

6.4 Avsaknad av åtkomst till Trendsales.se
Trendsales kan inte garantera att åtkomst alltid är möjlig till Trendsales.se då sidan ibland kan vara otillgänglig. Det kan handla om såväl en planlagd tillfällig stängning som ett tekniskt fel. Trendsales kan i samband med detta inte hållas ansvarigt för bristen på den åtkomst medlemmarna tvingas uppleva.

6.5 Följdskador
Trendsales är inte ersättningsansvarig gentemot dig eller tredjepart för indirekta skador eller följdskador, för förlorad information, resultat, intäkter eller affärer, oavsett orsaken till detta (oavsett om det beror på oaktsamhet, brott mot detta avtal eller på annat sätt), även om en sådan förlust eller skada skulle kunna förutses av Trendsales samt även om Trendsales informerats om att möjligheten existerade.

6.6 Tull, moms och avgifter
Köper du en vara i ett land utanför EU ska du vara uppmärksam på att du som köpare kan krävas på tull, moms eller andra avgifter. Du kan läsa mer här.

6.7 Force majeure
Trendsales kan inte hållas ansvarig för underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt detta avtal som beror på faktorer Trendsales inte kontrollerar över och/eller som Trendsales inte rimligen hade kunnat förutse.

7. Handlar

7.1 Typer av handlar
Detta avtal omfattar följande typer av handlar:

1) Handlar mellan dig och Trendsales: Här är du konsument och Trendsales näringsidkare och detta är därför ett konsumentköp. De handlar du som konsument kan göra med Trendsales omfattar bl.a. köp av VIP-medlemskap, betalning av administrationsavgifter vid användning av TSpay, köp via SMS och köp av rabattkort.

2) Privata handlar: Detta är handlar mellan dig och andra medlemmar (privata eller näringsidkare) på Trendsales, där du kan sälja och köpa varor till och av andra medlemmar vid avtal om handel. Vid dessa handlar är Trendsales inte avtalspart och Trendsales fungerar således utelutande som online marknadsplats. Alla privata handlar omfattas av köplagen och du ska vara uppmärksam på att den rättsliga ställningen kan variera beroende på om det handlar om konsument- eller civilköp.

7.2 Skillnad på handlarna
Du och alla andra medlemmar bekräftar med detta avtal att Trendsales inte tar ansvar för säljares och köpares beteende i privata handlar eller för de varor som säljaren erbjuder till försäljning eller leverans oavsett om säljaren är privat eller näringsidkare. Trendsales åtar sig inte heller en given medlems förpliktelser om denne inte uppfyller dessa.

I de handlar du gör med Trendsales gäller naturligtvis dansk lags allmäna regler, härunder särskilt aftaleloven ('avtalslagen'), köplagen och konsumentavtalslagen.

7.3 Ändringar i handlar
Trendsales förbehåller sig rätten att stänga, förlänga eller häva en handel om Trendsales finner det juridiskt nödvändigt eller tekniskt grundat, härunder om det finns tekniska svårigheter som du, Trendsales eller en annan medlem har upplevt på Internet. Om det är praktiskt möjligt meddelar vi dig i rimlig tid om varje sådant steg.

7.4 Behandling av tvister mellan köpare och säljare
Du kan både som köpare och säljare upprätta ett ärende om du har problem efter en genomförd handel. Så fort ett ärende upprättats i supportsystemet får din motpart besked om detta via mail. Ni har sedan möjlighet att hitta en inbördes lösning och lägga fram alla väsentliga argument i ärendet. Har ni fter 7 dagars dialog inte lyckats hitta en acceptabel lösning kan du välja att skicka ärendet vidare till Support.

7.5 Beslut
Skickas ärendet vidare till Trendsales Support kommer ett slutgiltigt beslut inom 3 dagar. Beslutet fattas bland annat mot bakgrund av dansk lagstiftning, särskilt enligt köplagens regler. Vidare har dialogen innan ärendet skickades vidare betydelse samt även den dokumentation som lagts fram i ärendet, inklusive annonsbeskrivning och bilder. Beslutet fattas vidare enligt de bestämmelser som framgår under punkt 7.6 om dokumentation.

7.6 Dokumentation
I ärenden gällande avsaknad av försändelse ska du som privatsäljare ha dokumentation på att varan skickats. Har en bestämd försändelsesform avtalats inbördes är du som säljare skyldig att skicka enligt denna. Skickas varan oförsäkrad är ett inlämninsbevis tillräcklig dokumentation. Ett kvitto från posten betraktas inte som giltig dokumentation på att varan skickats.

7.7 Tidsfrister
Om ärendet gäller avsaknad av mottagande av försäljningsföremålet ska ärendet ha upprättats senast 120 dagar efter handelns genomförande via TSpay.
Vid ärenden gällande väsentliga brister och förfalskade varor ska ärendet ha upprättats senast 30 dagar efter mottagandet av varan.

7.8 Ansvar
Oavsett om du är köpare eller säljare i ett visst ärende är du skyldig att följa de beslut Trendsales Support fattar efter att ärendet skickats vidare. Om ett beslut innebär ett krav om återbetalning ska återbetalning göras direkt till motparten. Ovilja att följa ett beslut kan resultera i ett spärrat profil och utvisning från Trendsales.

Om du är oenig i ett beslut, kan skicka ett klagomål till reklamationsnämnden eller domstolen, om villkoren är uppfyllda.  Du är dock fortsatt skyldig att följa beslutet tills ärendet slutgiltigt avgjorts av en domstol. EU-kommissionens online klagoportal kan också användas om man skickar in ett klagomål. Detta er särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomålet kan skickas in här: http://ec.europa.eu/odr. Om du skickar in ett klagomål, måste du ange vår email: info@trendsales.dk

8. TrendsalesKontot

8.1 Syftet
Om du är bosatt i Danmark, fås automatiskt ett TrendsalesKonto till ditt profil på Trendsales. TrendsalesKontot är kopplat till vårt betalningssystem och kan användas till att genomföra handlar via TSpay genom överföring av pengar mellan köpare och säljare (jfr. nedan under punkt 8.4.) samt till att införskaffa tjänster så som rabattkort, VIP-medlemskap, galleriannonser mm. på Trendsales (jfr. under punkt 9).

Du väljer som medlem själv om du vill använda ditt TrendsalesKonto eller en alternativ handelsform för att genomföra handlar på Trendsales. Vara uppmärksom på att du endast har ett TrendsalesKonto om du är bosatt i Danmark.

8.2 Belopp
Du kan högst ha 3.000 kr. stående på ditt TrendsalesKonto och en transaktion mellan dig och en annan medlem på Trendsales kan högst utgöra 3.000 kr. Om där används TSpay med automatisk uttag, utgör det maximala beloppet 10.000 kr. Vara uppmärksom på att du endast har ett TrendsalesKonto om du är bosatt i Danmark.

8.3 Betalning med kort
Vid betalning via Trendsales med kreditkort, betalningskort mm. bekräftar du att du är berättigad till att använda kortet i fråga, likaså är det din plikt att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar på kortet för att kunna genomföra transaktionen.

8.4 TSpay
TSpay är Trendsales betalningssystem med vilket det är möjligt att genomföra betalningar i privata handlar mellan köpare och säljare.

Om du är bosatt i Danmark, har du en TrendsalesKonto och betalar in pengar i förskott till Trendsales, när du via betalningskort (Dankort/VISA/MasterCard/Eurocard) betalar en säljare för en vara. Trendsales överför sedan det elektroniska pengabeloppet till säljarens TrendsalesKonto. När du som säljare har elektroniska pengar stående på ditt konto hos Trendsales kan du när som helst föra över dem till ditt eget bankkonto. När vi via systemet får besked om att du vill överföra dina elektroniska pengar till ditt bankkonto gör vi banköverföringen inom 1-2 bankdagar. Vara uppmärksom på att detta endast gäller om du er bosatt i Danmak.

En rad specifika villkor, som du ska läsa och acceptera, gäller när du som medlem på Trendsales använder TSpay. Dessa villkor hittar du här.

8.5 Säkerhet vid pengatransaktioner
Trendsales betalningssystem använder betalningsgatewayen FreePay. Systemet är Nets-godkänt och använder SSL-kryptering för all transmission. All data är strikt krypterad. Freepay är PCI-certificerade, vilket betyder att Freepay följer säkerhetsreglerna från Visa/Mastercard.

8.6 Avgifter
Väljer du att genemföra en handel via TSpay, tillkommer avgifter. När en TSpay genomförs dras en avgift från handelsbeloppet. Se gällande avgifter med TSpay här. Vid insättning av pengar på ditt TrendsalesKonto tillkommer en transaktionsavgift till Nets.

Uttag från ditt TrendsalesKonto till ditt bankkonto kostar 1 kr/uttag. Detta belopp utgör bankernas avgift i samband med överföringen. Vill du sälja gratis på Trendsales kan det göras med handelsformerna: Mötas och Handla, Förskottsbetalning och Byte.

8.7 Administrationsavgift
Ditt TrendsalesKonto är inte avsett till förvaring av pengar då Trendsales inte verkar som bank. Detta betyder att en mindre administrationsavgift på 30 kr. dras från ditt profil om detta varit inaktivt i 3 månader och du i denna period har haft ett innestående belopp på ditt TrendsalesKonto. Administrationsavgiften dras sedan en gång/månad om ditt TrendsalesKonto är fortsatt inaktivt. Ditt TrendsalesKonto kan naturligtvis inte gå minus, varför administrationsavgiften uteslutande dras om du har innestående pengar. Så snart det åter är aktivitet på ditt profil upphör betalningen av administrationsavgifter. Se gällande avgifter vid TSpay här.Vara uppmärksom på att du endast har ett TrendsalesKonto om du är bosatt i Danmark.

8.8 Föråldring av innestående på spärrat profil
Enligt 'Lov om forældelse af fordringer' (Lagen om föråldring av fordringar) tas ett eventuellt innestående belopp ut från ditt TrendsalesKonto om ditt meldemskonto varit stängt i 3 år. Orsaken till stängningen av profilt har här ingen betydelse. Om du inte har kontaktat oss inom 3 år från stängningdatumet med hänsyn på utbetalning av ditt innestående belopp kan ett krav om detta inte längre göras gällande. Vara uppmärksom på att du endast har ett TrendsalesKonto om du är bosatt i Danmark.

8.9 Utländska banker
Du ska vara uppmärksam på att du kan ta ut pengar från ditt TrendsalesKonto till danska, svenska, norska, finska och tyska banker - och endast om du är bosatt i Danmark. Vidare kan du med ett utländskt betalningskort endast sätta in pengar på ditt TrendsalesKonto såvitt dina medlemsupplysningar har verifierats. Bor du i utlandet kan Trendsales kräva att kopior på identifikationspapper skickas in så att en manuell verifiering kan göras. Vara uppmärksom på att du endast har ett TrendsalesKonto om du är bosatt i Danmark.

9. Handler mellem dig og Trendsales

9.1 Villkor och regler
En rad specifika regler gäller när du som konsument köper tjänster från Trendsales. De tjänster du kan köpa från Trendsales är bl.a.:

1) SMS-hälsning
2) Galleriannons
3) Rabattkort
4) VIP-medlemskap
5) Prenumeration av VIP-medlemskap

Vid köp av dessa tjänster från Trendsales ska du läsa och acceptera en rad specifika villkor som du hittar i samband med köpet.

10. Generella bestämmelser

10.1 Trendsales roll
De varor som är tillgängliga genom privata handlar läggs ut till försäljning av medlemmar på Trendsales via annonser. Avtalets villkor, avtalsingåendet samt alla andra aspekter gällande avtalet är föremål för dansk lag. Trendsales är därmed inte part i privata handlar då Trendsales endast ställer tekniska hjälpmedel till förfogande för genomförandet av sådana handlar.

Trendsales kan dock, i förbindelse med välgörenhet eller andra specialerbjudanden, fungera som säljare av en vara eller tjänst. Vid dessa tillfällen framgår detta tydligt i annonsen.

10.2 Betalning och leverans från medlemmar
Trendsales kontrollerar inte om medlemmarna betalar respektive levererar varan enligt en privat handel. Trendsales frånsäger sig allt ansvar i samband med säljarens leverans av sålda varor samt köparens betalning av levererade varor.

10.3 Annullering av handlar
Varje enkel medlem är införstådd med att Trendsales är berättigat till att dra tillbaka en handel som enligt uppplysningar, som vi fått från tredjepart eller andra medlemmar, verkar vara ett brott mot detta avtal.

 

 

11. Trendsales ansvar

11.1 Trendsales ansvar
I den utsträckning lagen tillåter det samtycker du till att frikänna Trendsales och Trendsales medarbetare allt ansvar som kan uppstå till följd av eller i samband med privata handlar. Trendsales ansvarar inte heller för det beteende en medlem kan uppvisa på sidan.

11.2 Ansvarsfrånskrivning
Trendsales har inte kontroll över, eller ansvarar för kvalitet, säkerhet, eller laglighet på de varor som privata handlar omfattar, för om en varubeskrivning är sann eller tillräckligt noggrann, huruvida säljaren har vilja och förmåga att leverera och sälja dessa varor, eller huruvida köparen har vilja och förmåga att betala för dessa. Trendsales kan inte styra, och styr inte, slutförandet eller giltigheten av privata handlar. Även om det är förbjudet kan det hända att upplysningar ges ut eller att annat beteende visas som är opålitligt, i strid med lagen, eller som på annat sätt är en kränkning av medlemmarnas förpliktelser enligt detta avtal - vid dessa tillfällen kan Trendsales inte hållas ansvarig.

 

 

12. Regler och villkor för säljare

12.1 Säljarens regler och villkor
De kontraktmässiga regler och villkor i deras helhet, som gäller mellan köpare och säljare i samband med en handel, är dem som närmare angivits av säljaren skriftligt eller på annat sätt. Plikten att underrätta köparen om dessa regler och villkor ligger hos säljaren och inte hos Trendsales. Om du är företagssäljare och därmed handlar som ett led i din verksamhet ska du vidare ange de upplysningar som krävs enligt Konsumentavtalslagen, inklusive upplysningar om ånger- och reklamationsrätt.

12.2 Noggrannhet i varubeskrivningen
Det är ett krav att de varor eller tjänster som finns med i den varubeskrivning du ställer till förfogande genom Trendsales tjänster beskrivs noggrant - du kan hållas ansvarig för eventuella fel eller uteslutanden i dina beskrivningar. Varumärkesnamn eller andra angivelser omkring ursprung eller fabrikat som tas med i varubeskrivningen ska vara fullständigt korrekta och får inte kunna vilseleda dina köpare.

12.3 Säljarens äganderätt
Du bekräftar som säljare av alla varor och/eller tjänster på Trendsales att du har fullständig äganderätt över varan eller tjänsten samt att du är berättigad till att överföra denna äganderätt till köparen.

12.4 Förbud
Som säljare har du ansvar för att säkerställa att varken försäljningen av själva varan, varubeskrivningen i annonsen eller på andra ställen, eller någon form av aktivitet eller kommunikation som du gör i samband med privata handlar,

1) kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande en fysisk eller juridisk person
2) är ett brott mot gällande lag, oavsett om det är kriminellt, ansvarsgällande eller annat
3) är falsk, opålitlig, vilseledande, stötande eller nedsättande
4) är av pornografisk karaktär
5) är listad på Trendsales översikt över olagliga varor (läs mer här)

12.5 Ångerrätt
Som nämnt ovan under punkt 2.3 samt 2.4 kan även privatmedlemmar i vissa situationer betraktas handla som ett led i sin verksamhet. Det innebär att köplagens bestämmelser samt konsumentavtalslagen görs gällande, inklusive bestämmelserna angående köpares 14 dagars ångerrätt. Handlar säljaren däremot inte som ett led i sin verksamhet, så att det är tal om ett civilköp, gäller dansk lags allmänna regler vilket bland annat betyder att köpare inte har 14 dagars returrätt.

12.6 Rapportering till Skatteverket
Det är alltid upp till dig som medlem att rapportera din skattepliktiga inkomst från Trendsales till Skatteverket. Trendsales kan inte förpliktas att rapportera in en medlem till Skatteverket, precis som Trendsales inte kan hållas ansvarig i relation till en medlems skattemässiga förhållande.

Överstiger din årliga omsättning 50 000 kr ska detta rapporteras till Skatteverket. Läs mer på Skatteverket här.

13. Regler och villkor för köpare

13.1 Bud
Du ska som köpare vara uppmärksam på att alla bud som ges på säljares annonser eller någon annan stans som utgångspunkt är juridiskt bindande.

13.2 Olagliga handlar
Det är som köpare inte tillåtet att fösöka handla med varor som finns listade på Trendsales lista över olagliga varor, inklusive förfalskade varor (läs mer här).

13.3 Förbud
Som köpare ansvarar du för att säkerställa att all aktivitet eller kommunikation du gör i samband med privata handlar inte,

1) kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande en fysisk eller juridisk person
2) är ett brott mot gällande lag, oavsett om det är kriminellt, ansvarsgällande eller annat
3) är falsk, opålitlig, vilseledande, stötande eller nedsättande
4) är av pornografisk karaktär

14. Tillämplig lag och jurisdiktion

14. Tilläplig lag och jurisdiktion

Om det uppstår en tvist mellan säljare och köpare tillämpas dansk lag och eventuella tvister avgörs i Danmark.15. Version

15. Version
Nuvarande regler och villkor för användning av Trendsales och Trendsales tjänster ersätter de tidigare reglerna och villkoren och trädde i kraft den 1. marts 2018.